Å skyve regningen over på næringsliv og folk er ikke rette medisin

Under budsjettbehandlingen i siste formannskapsmøte kom det forslag fra posisjonspartiene om å øke parkeringsavgiften i Alta sentrum med 25%. Dette reagerer Alta Næringsforening sterkt på.

Vi skjønner at økonomien i kommunen er anstrengt og at ting må gjøres. Men å saldere budsjettet med å skyve regningen over på næringslivet og befolkningen i Alta er ikke rette medisin. Er det ikke slik at Alta kommune skal være en tilrettelegger for vekst og utvikling?

Inntektene av parkeringsavgiftene skal gå til spesifikke formål hjemlet i vedtektene til parkeringsfondet. I vedtektene står det at midlene i fondet skal benyttes innenfor tre hovedområder:

1) Bygging av nye – og opprustning av eksisterende parkeringsanlegg.

2) Fremme trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø i hele kommunen

3) Fremme utvikling av trivelige sentrumsområder.

Fram til nå har midlene blitt brukt til dette formålet. Så langt, alt greit. Men, nå foreslår posisjonen at disse midlene skal gå til ren drift av Alta Kommune. For å få dette til må de endre vedtektene i fondet, og etter oppslag i Altaposten 30.11. i år så er posisjonen sitert på følgende. «Flertallet vil sørge for at vedtak om å øke betalingsparkeringen blir fulgt parallelt opp med nødvendige endringer i vedtektene». 

Med forbehold om at sitatet er riktig er det i beste fall dårlig politisk dømmekraft.

Alta kommune har i lag med næringslivet vært samstemt om at man skal utvikle Alta sentrum til å bli et robust og attraktivt sentrum for Alta by. Lokalt næringsliv har de siste årene investert milliarder på Alta sentrum. Alta kommune skal også ha skryt for å ha bidratt til at vi nå begynner å få et sentrum som vi kan være stolt av. Blant annet med penger fra parkeringsfondet. Men nå vil altså politisk ledelse hoppe av dette samarbeidet. De vil heller bruke pengene på å driftsoppgaver i Alta kommune.

Å være politiker handler om å prioritere. Det er dårlig politisk håndverk å skyve regningen over på andre når man ikke klarer å prioritere innenfor dagens økonomiske rammer. Dagens økonomiske rammer tilsier at Alta kommune har minst 150 millioner mer å rutte med i forhold til sammenliknbare kommuner lenger sør i landet. Å prioritere handler om å ta valg, og gjerne valg som er upopulære. Evner man ikke dette, da får man en kommune på stedet hvil og i neste omgang på full fart i revers. Derfor blir det altfor enkelt å melke næringslivet og lokalbefolkningen når man ikke evner å ta nødvendige grep internt.

Alta kommune har som mål å ønske at man får fortettet og bygget ut enda mer areal i Alta sentrum. Skal man få dette til må man legge til rette for at næringslivet kan investere der. Vi ser allerede i dag at blant annet parkeringsavgiftene gjør at mange ikke finner det attraktivt nok å investere der. I stedet for å øke parkeringsavgiften burde man heller redusert den. For hvis man mener noe med sine uttalte målsetninger burde man senket kostnadsnivået, og ikke bare på parkering, men det er en annen sak.

Det er ikke slik at vekst kommer av seg selv. Alta er heldig som har et næringsliv som er offensiv og framoverlent. Et næringsliv med flinke ansatte som står på natt og dag for at hjulene skal gå rundt og som er med å bidra til at vi til nå har vært en by i vekst. Nå ser man at veksten begynner å flate ut og det er noen mørke skyer i horisonten. Det gjelder i bygg og anlegg, men kanskje ennå mer i varehandelen. Varehandelen er under stor omstilling. Blant annet som følge av netthandelen.

Det er nettopp nå man trenger en kommune som skal legge til rette for at lokalt næringsliv skal klare å omstille seg. For kommunen sin oppgave er å legge til rette for næringslivet. Næringslivet er hjerte og motoren i Alta-samfunnet. Da nytter det ikke å røkke av pluggledninga og tru at man skal opprettholde dagens fart. Så kjære posisjonspolitikere, det er lov å snu. 

Når man i budsjettdokumentet deres også leser følgende setning: «Det skal føres en aktiv næringspolitikk og legges til rette for at næringslivet har gode rammevilkår» har jeg god tro på at dere mener noe med denne setningen. For denne setningen forplikter. Og husk, det er ingen skam å snu.