Medlemsmøtet til Alta næringsforening konkluderte tirsdag med at Alta som by er på overtid i realiseringen av avlastningsveien. Skal vi fortsatt være en by i vekst og utvikling er det helt avgjørende å ha en infrastruktur som er tilpasset næringslivets behov og framtidig befolkningsøkning. For å få realisert veien er man avhengig av å komme med i NTP (Nasjonal transportplan). For å komme med i NTP er det en forutsetning at man får et prinsippvedtak i kommunestyret som omhandler medfinansiering. Medfinansiering i dagens Norge er bompenger. Når dette vedtaket er klart, starter arbeidet med å utrede kostnader og hva dette egentlig betyr for Alta – før saken sendes tilbake til kommunestyret for endelig godkjenning. Er man heldig så kan man begynne å bygge veien om 10-15 år.

Utfordringene i Alta by er knyttet til fortsatt trafikkvekst og behovet for nye utbyggingsarealer. Trafikkprognosene viser at dersom befolkningsveksten og trafikkveksten fortsetter, vil dagens vegnett ikke være tilstrekkelig til å imøtekomme den fremtidige trafikkveksten

Realiseringen av avlastningsveien er i høyeste grad også et byutviklingsprosjekt. Ved å si ja til bompenger vil man blant annet også få løst følgende utfordringer med veinettet i Alta:

• Avlastningsveg (Hjemmeluft – Kronstad)

• Oppgraderingstiltak på og langs E6
➢ Bossekopkrysset
➢ Planfri overgang Bossekop skole
➢ Vegkrysset Kjosveien – E6
➢ Ny bru over Altaelva
➢ Rundkjøring Bukta, trafikkløsning for havna og løsning for Amtmannsnesveien
➢ Gjennomgående tosidig g/s-veiforbindelse
➢ Planfri overgang Alta sentrum
➢ Transfarelv bru (Ny bru + vegomlegging)
➢ Ny bru Saga/Tørrfossen
➢ Løsning på strekningen Mikkelgrinda – Skillemo
➢ Rafsnes – punktutbedringer
➢ Gang/sykkelveg Øvre Alta – Skillemo – Eiby
➢ Etablering av ny bussterminal
➢ Oppgradering av busslommer/holdeplasser
➢ Bedring av framkommelighet for bybuss

Uten ny vei blir det:
• Vanskeligere;
– å få realisert større boligfelt.
– å få realisert større industriområder
• Kostnader knyttet til realisering i større grad overført på næringsliv og boligkjøpere. (Utbyggingsavtaler der utbyggere må betale, og kostnader fordeles på kjøpere)
• Altas fordeler som etableringssted – både ift. bedrift og bolig – avtar.

Alta Næringsforening representerer ca 230 bedrifter i Alta. Disse bedriftene har til sammen ca 4500 ansatte. Vi ber nå om at de politiske partiene i Alta tar ansvar. Det er et politisk ansvar å legge til rette for vekst og utvikling. Det vil være oppsiktsvekkende hvis våre lokale folkevalgte ikke ønsker å tilrettelegge for vekst og utvikling til beste for næringsliv og befolkning.

Alta Næringsforening registrerer at i rulleringen av ny arealplan så ligger avlastningsveien fortsatt inne. Det er bra, men vi registrerer også at det politiske miljøet i Alta jobber for å få til punktutbedringer på dagens E6. Dette vil man uansett ikke få til uten statlig støtte. Og med statlig støtte innebærer det også bompenger. Dette vet alle. Fakta er at på de siste 10-15 årene er det ikke bevilget en krone til utbedringer av veier av betydelig art i byer på størrelse med Alta og oppover uten bompenger. Det er på tide at våre politikere tar ansvar for å få realisert allerede vedtatte planer selv om prisen er bompenger. Vi oppfordrer at man går sammen tverrpolitisk for å få realisert veiutbygging i Alta. Vi vil sterkt fraråde et politisk svarteperspill. Nå trenger vi handling og samspill i et samlet politisk miljø og næringslivet – til beste for utviklingen av Alta.

Med vennlig hilsen

Styret i Alta Næringsforening